Institut za sudsku medicinu je osnovana 1960. godine kao Katedra Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Forenzična patologija:

 • Broj obdukcija (kliničkih i sudskomedicinskih) na godišnjem nivou u periodu od 2000. do 2004. godine je iznosio između 1200 i 1350. Makroskopski nalaz se obavezno kompletira mikroskopskim nalazom i toksikološkom analizom po potrebi.

Toksikološko-hemijska laboratorija:

 • rutinske analize krvi na prisustvo alkohola od učesnika u saobraćaju
 • analize uzoraka za koje se pretpostavlja da su mogući narkotici (heroin, kokain, marihuana, ekstazi, itd.)
 • analize uzoraka sa kadavera sa sumnjom na trovanje (organofosforna jedinjenja, ugljen monoksid, itd.) ili konzumaciju narkotika
 • određivanje dostignutih terapijskih koncentracija lekova

Laboratorija za DNA:

 • izrađena populaciona studija učestalosti određenih lokusa za populaciju Vojvodine
 • slučajevi utvrđivanja očinstva
 • analiza i sudskomedicinska ekspertiza dostavljenih bioloških tragova sa mesta zločina
 • certifikacija laboratorije od Evropskog udruženja genetskih laboratorija GEDNAP za STR i Y markere, identifikacijom 19 genskih lokusa.

Sudskomedicinska ekspertiza krivičnih i parničnih predmeta

 • za sve Okružne i Opštinske sudove na teritoriji Vojvodine i po potrebi za sudove na teritoriji R. Srbije, po zahtevima pravnih i privatnih lica.

Klinička forenzična medicina

 • pregled živih osoba sa ciljem potvrđivanja ili isključenja prisustva povreda, kvalifikacija težina povreda i uzimanje uzoraka.

Forenzična antropologija

 • utvrđivanje porekla i starosti kostiju, identifikacija pola, potpune ili kompjuterska rekonstrukcija glave u celini za ciljeve identifikacije.

Nastava:

 • Kursevi studentima Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na odseku opšte medicine i stomatologije
 • Kursevi studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
 • Poslediplomska nastava lekarima na specijalizaciji

Nauka:

 • finansirani naučni projekti:
  • Problemi i aspekti tranplantacije u SAPV
   Nosioci: M. Tasić, S. Živojnović, P. Petrović
  • Reaktivne, adaptabilne i degenerativne morfodinamske promene u stresogenim morboznim i violentnim procesima
   Nosioc: M. Tasić
  • Projekti u toku:
   • Struktura genetičke varijabilnosti mikrosatelitskih markera u stanovništvu Srbije i Crne Gore
    Nosioc: O. Stojković
    Finansira ministarstvo za nauku Republike Srbije
   • Genetička barijabilnost mikrosatelitskih markera i mitohondrijalne DNK u populaciji Vojvodine
    Nosilac: Institut za sudsku medicinu
    Finansira Sekretarijat za zdravlje i socijalnu politiku Izvršnog Veća APV