Obdukciona sala:

 • dva obdukciona stola
 • hladnjača
 • prostor za prijem i izdavanje kadavera

Laboratorija za DNA analizu:

 • GeneAmp PCR System 2700
 • ABI Prism 7000 Sequence Detection System
 • ABI Prism 310 Genetic Analyzer

Laboratorija za toksikološku hemiju:

 • Gasni hromatograf "Agilent, serija 6850", sa headspace sampler-om "Agilent, Headspace Sampler G1888".
  Ovaj aparat se koristi za određivanje koncentracije alkohola u biološkim uzorcima kako kod živih tako i kadavera.
 • Gasni hromatograf sa masenim detektorom "Hewlett Packard, serija G 1800A".
  Svi uzorci droga kao i sumnjivih materija na drogu i lekovi se analiziraju na ovom aparatu.
 • Gasni hromatograf "Agilent, serija 6890N", sa masenim detektorom MSD 5937.
  Upotrebljava se za toksikološke analize bioloških materijala (lekova i njihovih metabolita, droga i pesticida) za potrebe Sudske medicine i Kliničkog centra.
 • UV spektrofotometar sa oznakom HP8452
  Koristi se za određivanje ugljenmonoksida i za toksikološke analize.
 • Tečni hromatograf HPCL "Hewlett Packard, serija HP1050".
  Primenjuje se za kvantitativne analize lekova i drugih toksikološki važnih supstanci.

Mikroskopi:

 • Olympus BX 50, diskusioni binokularni
 • Polyvar Reichert-Jung binokularni mikroskop koji je vezan za Image Analize System firme Biomed sa odgovarajućim software-om
 • Zetopan-Grosse Forschung
 • Ledeni i parafinski mikrotomi